Neo Pentan

Hỗn hợp E gồm peptit X (CnH2n-1O4N3); peptit Y (CmH2m-3O6N5) và este Z (CnH2nO2). Đốt cháy hoàn toàn 20,99 gam E cần dùng 1,1425 mol O2, sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2 được dẫn qua nước vôi trong lấy dư, thu được 90,0 gam kết tủa. Nếu đun nóng 20,99 gam E cần dùng vừa đủ 250 ml dung dịch NaOH 1M, thu được hỗn hợp T gồm 4 muối; trong đó có 3 muối của glyxin, alanin và valin. Phần trăm khối lượng của Y trong E là:

A. 19,10%.                   B. 17,77%.

C. 19,77%.                    D. 15,78%.

amin đã trả lời