nguyen1612

Hỗn hợp hơi E chứa etilen, metan, axit axetic, metyl metacrylat, metyl amin và hexametylen điamin. Đốt cháy 0,2 mol E cần vừa đủ a mol O2, thu được 0,48 mol H2O và 1,96 gam N2. Mặt khác 0,2 mol E tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch Br2 0,7M. Gía trị a gần nhất với giá trị nào sau đây

A. 0,4        B. 0,5        C. 0,7        D. 0,6

anna nguyen đã trả lời