likbac

Hỗn hợp khí X gồm H2 và 1 hidrocacbon mạch hở ở điều kiện thường. Tỉ khối của X với metan là 0,5. Dẫn X qua bột Ni nung nóng đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối với O2 là 0,5. Xác định hidrocacbon trên

Neo Pentan đã chọn câu trả lời