Neo Pentan

Hỗn hợp Q chứa a mol dipeptit X và b mol tripeptit Y (đều do các amino axit no, mạch hở, có 1 nhóm NH2 tạo nên, với a : b = 2 : 3). Biết m gam Q tác dụng vừa đủ với 150 ml dung dịch NaOH 1M, thu được muối của amino axit R, 2,91 gam muối của Gly, 8,88 gam muối của Ala. Nếu đốt cháy hoàn toàn m gam Q thì thể tích khí CO2 (đktc) thu được là 8,96 lít. Giá trị của m là

A. 9,68            B. 10,55            C. 10,37            D. 10,87

Neo Pentan đã chọn câu trả lời