phongga28@gmail.com

Hỗn hợp T gồm 2 chất hữu cơ X (CmHnO4), Y (CmHzO4). Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp T trong O2 thì thu được 8,55 gam H2O. Mặt khác, cho cùng lượng hỗn hợp T trên tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp A chứa 3 muối và một ancol duy nhất. Biết rằng, cả X và Y đều chứa một vòng benzen trong phân tử và không tác dụng với NaHCO3, dung dịch Br2/CCl4. Phần trăm khối lượng của muối có phân tử khối lớn nhất trong A có giá trị gần nhất với

A. 13%.         B. 14%.          C. 15%.         D. 16%.

Neo Pentan chọn trả lời