Đinh Bảo Ngọc

Hỗn hợp X chứa anđehit oxalic, metyl fomat, anđehit axetic và etylen glicol. Đốt cháy hoàn toàn 14,08 gam hỗn hợp X bằng lượng oxi vừa đủ, thu được 8,64 gam H2O. Mặt khác, dẫn 0,36 mol X trên qua lượng dư AgNO3/NH3 đun nóng, thu được 77,76 gam Ag. Phần trăm khối lượng của anđehit axetic có trong 14,08 gam hỗn hợp X là

A. 18,75%.      B. 6,25%.      C. 12,59%.      D. 9,38%.

Linh1422chi trả lời