Annie

Hỗn hợp X chứa butan, đietylamin, etylpropionat và val. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X cần dùng 1,33 mol O2 thu được CO2, H2O và N2. Hấp thụ hoàn toàn sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư thấy có a mol khí thoát ra. Giá trị của a là

A. 0,06        B. 0,07        C. 0,08        D. 0,09

Neo Pentan đã chọn câu trả lời