Neo Pentan

Hỗn hợp X có khối lượng a gam gồm Na2O và BaO có tỉ lệ mol tương ứng 1 : 3. Cho X vào H2O dư thu được dung dịch Y. Thực hiện hai thí nghiệm cho từ từ CO2 vào dung dịch Y thu được dung dịch Z. Khối lượng chất tan trong dung dịch Z phụ thuộc số mol CO2 theo bảng sau:

Số mol CO2…… Khối lượng chất tan trong Z

0,18………………………. m

0,24………………………. m + 11,6

Giá trị của a là

A. 23,68       B. 24,32       C. 29,86       D. 20,84

Neo Pentan chọn trả lời