Phat2105

Hỗn hợp X gồm 0,04 mol FeS2 và a mol Cu2S. Cho X tác dụng với dung dịch HNO3 vừa đủ thu được dung dịch A ( chỉ chứa hai muối sunfat ) và V lít khí NO2 ( sản phẩm khử duy nhất ). tìm a,V.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời