Phat2105

Hỗn hợp x gồm 0,15 mol Mg và 0,05 mol MgO. Cho X tác dụng với HNO3 đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch A và khí NO ( sản phẩm khử duy nhất ). Tìm số mol HNO3 phản ứng.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời