Thai Ba Manh

Hỗn hợp X gồm 2 oxit có công thức là RO và Fe2O3. Dùng khí CO dư để khử hoàn toàn 36 gam hỗn hợp X nung nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn Y và khí Z. Dẫn toàn bộ khí Z qua 250 ml dung dịch T gồm Ba(OH)2 2,2M và NaOH 0,16M. Sau khi phản ứng kết thúc thu đc 106,38 g chất rắn. Xác định kim loại R, CT oxit biết nRO : nFe2O3 =1 : 1

Neo Pentan đã chọn câu trả lời