Neo Pentan

Hỗn hợp X gồm Al, Al2O3 và Na. Cho m gam hỗn hợp X vào nước dư thu được dung dịch Y và 7,392 lít H2 (đktc) (không còn chất rắn không tan). Khi cho 100 ml dung dịch HCl 1M vào dung dịch Y thì bắt đầu xuất hiện kết tủa và khi cho 420 ml dung dịch HCl 1M vào dung dịch Y thì thu được kết tủa cực đại. Giá trị của m là

A. 25,08         B. 24,06         C. 23,96         D. 26,12

Neo Pentan đã chọn câu trả lời