Neo Pentan

Hỗn hợp X gồm Al, Fe, Zn, Mg. Cho m gam X tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được (m + 27,69) gam hỗn hợp muối khan. Oxi hóa dung dịch Y cần 0,784 lít khí clo đktc. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với oxi một thời gian thu được (m + 1,76) gam hỗn hợp Z. Cho hỗn hợp Z tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 4,032 lít NO đktc và dung dịch T. Cô cạn dung dịch Y thu được 70,22 gam muối khan. Phần trăm khối lượng Fe trong hỗn hợp X là

A. 26,96%          B. 30,32%         C. 23,59%         D. 22,22%

Neo Pentan bình luận trả lời