Neo Pentan

Hỗn hợp X gồm (Ala)2, (Ala)2Gly, (Ala)2(Gly)2 và (Ala)2(Gly)3. Đốt 26,26 gam hỗn hợp X cần vừa đủ 25,872 lít O2(đktc). Cho 0,25 mol hỗn hợp X tác dụng với dung dịch KOH vừa đủ thì thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 54,62.     B. 114,35.     C. 25,08.     D. 99,15.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời