isoamyl axetat

Hỗn hợp X gồm 3 este đều mạch hở, không phân nhánh có tỉ lệ mol 1:1:1. Đốt cháy hoàn toàn 23,52 gam X cần dùng 0,84 mol O2, thu được CO2 và H2O. Đun nóng 23,52 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, chưng cất dung dịch sau phản ứng thu được 25,56 gam muối và hỗn hợp Y gồm hai ancol đều no, đơn chức. Dẫn toàn bộ Y qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 12 gam. Phần trăm khối lượng của este có khối lượng phân tử lớn nhất trong X là:

A. 36,22%           B. 36,73%           C. 39,80%          D. 33,67%

Neo Pentan chọn trả lời