Neo Pentan

Hỗn hợp X gồm các amino axit no, hở, phân tử chỉ có 1 nhóm -NH2. Hỗn hợp Y gồm các triglyxerit no. Trộn X với Y thu được hỗn hợp Z. Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp Z cần dùng 17,33 mol O2, sản phẩm cháy gồm N2, CO2 và 11,78 mol H2O. Nếu đun nóng 0,3 mol Z với dung dịch NaOH dư, thu được m gam glixerol. Giá trị của m là

A. 20,24.       B. 18,40.       C. 23,00.       D. 13,80.

Neo Pentan chọn trả lời