Neo Pentan

Hỗn hợp X gồm CH≡CH, CH≡C-C≡CH và H2. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X cần dùng 0,19 mol O2, thu được CO2 và H2O. Mặt khác, đun nóng 0,1 mol X có mặt Ni làm xúc tác (giả sử chỉ xảy ra phản ứng cộng H2) thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với He bằng 9,4. Nếu cho 0,1 mol X vào lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được m gam kết tủa. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 12,72.       B. 12,48.       C. 12,96.       D. 12,24.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời