Neo Pentan

Hỗn hợp X gồm Fe, Mg, Zn, MgCO3, FeCO3, CaCO3. Nung 28,04 gam hỗn hợp X trong điều kiện không có không khí thu được 17,48 gam chất rắn. Cho 42,06 gam hỗn hợp X trên vào dung dịch HNO3 loãng dư, thu được 9,632 lít hỗn hợp khí CO2 và NO và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 86,76 gam muối khan. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Số mol HNO3 phản ứng là

A. 1,25.         B. 1,05.         C. 1,15.         D. 1,35.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời