Neo Pentan

Hỗn hợp X gồm hai chất có công thức phân tử là C3H10N2O2 và CH6N2O3. Cho X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH đun nóng thu được dung dịch T và khí Y duy nhất.
Cho các phát biểu sau:
(a) Khí Y có khả năng làm xanh quỳ tím ẩm.
(b) Dung dịch T chứa 2 muối vô cơ.
(c) Khí Y tan tốt trong nước và có 2 đồng phân.
(d) 1 mol X phản ứng tối đa với 2 mol NaOH trong dung dịch.
(e) Y có hai nguyên tử nitơ trong phân tử.
Số phát biểu sai là

A. 3.       B. 5.       C. 2.       D. 4.

phong đã trả lời