Neo Pentan

Hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ có công C3H12N2O3 và C2H8N2O3. Cho 6,8 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH đun nóng, thu được dung dịch Y chỉ gồm các chất vô cơ và 0,08 mol hỗn hợp khí Z gồm hai chất hữu cơ đơn chức (đều làm xanh quỳ tím ẩm). Cô cạn Y thu được khối lượng muối khan là

A. 2,7.         B. 3,82.         C. 5,0.         D. 5,52.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời