Manh Duc

Hỗn hợp X gồm hiđro, propen, propin. Dẫn hỗn hợp X qua Ni nung nóng, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp khí Y. Chia Y thành 2 phần bằng nhau, đốt cháy phần 1 cần dùng V lít oxi (đktc). Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch nước vôi trong dư, dung dịch thu được có khối lượng giảm 16,2 gam so với khối lượng dung dịch nước vôi trong ban đầu. Dẫn phần 2 vào dung dịch nước brom dư thì có 16 gam brom phản ứng. tìm V?

Neo Pentan đã bình luận