Neo Pentan

Hỗn hợp X gồm một ancol và một axit cacboxylic (đều đơn chức, mạch hở). Chia hỗn hợp X thành 3 phần bằng nhau:
– Cho phần một tác dụng hết với Na thấy thoát ra 3,36 lít khí H2 (ở đktc).
– Đốt cháy hoàn toàn phần hai thu được 30,8 gam CO2.
– Đun nóng phần ba với axit H2SO4 đặc thì thu được 10,0 gam este E (hiệu suất 100%). Đốt cháy hoàn toàn 5,0 gam este E thì thu được 11 gam CO2 và 3,6 gam H2O. Xác định công thức cấu tạo của E.

Cao Tiến Tài đã trả lời