windrise98

Hỗn hợp X gồm một anken, một ankin, một amin no, đơn chức (trong đó số mol của ankin lớn hơn anken).Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp trên bằng O2 vừa đủ thu được 0,86 mol CO2, H2O, N2. Ngưng tụ thu thấy hỗn hợp khí còn lại 0,4 mol. Công thức của anken, ankin là?

A. C2H4 và C3H4        B. C2H4 và C4H6

C. C3H6 và C3H4        D. C3H6 và C4H6

Thientai1304 đã trả lời