Neo Pentan

Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic hai chức và một ancol đơn chức, đều mạch hở, có cùng số nguyên tử cacbon. Cho 0,2 mol X tác dụng với Na dư, thu được 3,584 lít khí H2 (đktc). Nếu cho 0,2 mol X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 16,08 gam muối. Phần trăm khối lượng của ancol trong hỗn hợp X là

A. 25,4%.                    B. 31,8%.

C. 62,6%.                    D. 38,1%.

Cao Tiến Tài đã trả lời