đại học

Hỗn hợp X gồm vinyl acrylat, đivinyl oxalat và x mol etylen glicol. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X cần dùng 0,89 mol O2, sản phẩm cháy gồm CO2 và H2O. Giá trị của x là

A. 0,06.      B. 0,08.      C. 0,07.      D. 0,09.

minhkhangK15BS trả lời