Tống Sơn Mạnh

Hỗn hợp H nặng hơn không khí gồm 2 hiđrocacbon mạch hở X và Y có số mol bằng nhau.Cho Y phản ứng với H2 dư thu được X.Cho H2 đi qua dung dịch brom dư thấy có 0,4 mol brom phản ứng. Đốt cháy lượng H như trên bằng oxi dư thu được 0,8 mol CO2. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Xác định công thức của X và Y

Neo Pentan chọn trả lời