Trương Thị Diệu Linh

Hỗn hợp Z gồm Al2O3, Fe3O4 và CuO. Dẫn lượng dư khí CO qua m gam Z nung nóng, thu được 50 gam hỗn hợp rắn T. Chia T thành hai phần:

– Phần 1: cho tác dụng vừa đủ với 360 ml dung dịch HCI 2M, thu được 0,12 mol khí H2

-Phần 2: cho tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 đặc, đun nóng thì thu được a mol khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất). Hấp thụ hoàn toàn a mol khí SO2 vào 360 ml dung dịch NaOH 1,5M thì thu được dung dịch chứa 43,86 gam hai muối. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính giá trị của m. (L9)

Nguyễn Hữu Quang đã trả lời