vhamsang

hợp chất A tạo bởi các ion đơn ng tử có cấu hình e 1s22s22p6 ( giá trị tuyệt đối điện tích nhỏ hơn hoặc bằng 3). Trong A có tổng 92 hạt. Tìm A

Neo Pentan chọn trả lời