Neo Pentan

Hợp chất hữu cơ đơn chức X mạch hở có chứa C, H, O và có phân tử khối là 60 đvC. Đốt cháy hoàn toàn X thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ mol 1 : 1. Số chất thỏa mãn X là

A. 2.         B. 4.         C. 3.         D. 1.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời