tran nguyen khai

Hợp chất hữu cơ X (là este mạch hở) có công thức phân tử C6H8O4. X tác dụng với NaOH trong dung dịch theo tỉ lệ mol tương ứng 1:2, tạo ra 1 muối của axit cacboxylic no Y và 1 ancol đa chức Z.
Cho các phát biểu sau:
(1) Z có thể tác dụng được với Cu(OH)2 tạo phức màu xanh.
(2) Có 3 chất X thỏa mãn.
(3) Z có khả năng làm mất màu dung dịch nước Br2.
(4) Cho X vào AgNO3 đun nóng nhẹ thấy xuất hiện Ag.
Tổng số phát biểu đúng:

A. 1          B. 2        C. 3        D. 4

Đức Phú đã trả lời