Neo Pentan

Hợp chất hữu cơ X mạch hở chứa C, H, O. Cho m gam X phản ứng vừa đủ với 160 ml dung dịch NaOH 1M thu được m gam một muối của axit cacboxylic Y mạch không nhánh và 4,96 gam một ancol Z. Nhận định nào sau đây là đúng:

A. Tổng số nguyên tử trong X là 15.

B. X có 2 công thức cấu tạo thỏa mãn.

C. Đốt cháy ancol Z thu được nCO2 = nH2O

D. X tham gia phản ứng tráng gương

Neo Pentan đã trả lời