Neo Pentan

Hợp chất X có công thức phân tử C4H6O4. 1 mol X tác dụng vừa đủ với NaHCO3 thu được 1 mol CO2. Mặt khác, X phản ứng vừa đủ với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 2. X chứa nhóm chức nào?

A. axit và este.       B. axit và anđehit.

C. axit 2 chức.       D. axit và ancol.

Neo Pentan chọn trả lời