Neo Pentan

Hợp chất X là một este đơn chức chứa 37,21% oxi về khối lượng. Công thức cấu tạo thu gọn có thể của X là

A. CH3COOC2H5.       B. CH3COOC2H3.

C. HCOOCH3.       D. CH3COOCH3.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời