Neo Pentan

Khí cacbonic chiếm 0,03% thể tích không khí. Muốn tạo ra 500 gam tinh bột thì cần bao nhiêu lít không khí (đktc) để cung cấp đủ CO2 cho phản ứng quang hợp

A. 1482600.         B. 1382600.         C. 1402666.         D. 1382716.

Neo Pentan chọn trả lời