Neo Pentan

Khi cho 7,67 gam một amin đơn chức X phản ứng vừa đủ với dung dịch axit clohidric thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được 12,415 gam muối khan. Số đồng phân cấu tạo của amin là

A. 6.       B. 4.       C. 3.       D. 1.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời