Neo Pentan

Khi cho dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch Ca(HCO3)2 sẽ quan sát được hiện tượng nào sau đây?

A. Có kết tủa trắng.

B. Không có hiện tượng gì.

C. Có bọt khí thoát ra.

D. Có kết tủa trắng và bọt khí thoát ra.

Neo Pentan chọn trả lời