Neo Pentan

Khí CO2 có lẫn khí HCl. Hóa chất nào sau đây có thể sử dụng để tinh chế khí CO2?

A. H2SO4 đặc.          B. Na2CO3.          C. NaHCO3.          D. NaOH.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời