Quanlo24567809

Khi điều chế CO2 (bằng HCl và CaCO3) thường có lẫn hơi HCl và hơi nước. Để thu khí CO2 tinh khiết có thể cho CO2 lần lượt đi qua 2 bình đựng các dung dịch

A. NaOH, H2SO4 đặc

B. NaHCO3, H2SO4 đặc

C. Na2CO3, CaO

C. H2SO4 đặc, Na2CO3

Neo Pentan đã chọn câu trả lời