kimmy4097

Khi hoà tan 24,1 gam hỗn hợp X gồm Al và CuO trong 2l dung dịch HNO3 1M (lấy dư). Sau phản ứng thu được 6,72 lít khí NO là sản phẩm khử duy nhất ở (điều kiện tiêu chuẩn) và dung dịch Y.

a) Viết phương trình phản ứng xảy ra, tính phần trăm khối lượng mỗi chất có trong dung dịch X

b) Tính nồng độ mol/l của axit dư có trong dung dịch Y

Neo Pentan đã chọn câu trả lời