dainguyen

Khi thêm 1 gam MgSO4 khan vào 100 gam dung dịch MgSO4 bão hòa ở 20°C đã làm cho 1,58 gam MgSO4 khan kết tinh trở lại dưới dạng tinh thể ngậm nước. Xác định công thức của tinh thể MgSO4 ngậm nước biết độ tan của MgSO4 ở 20°C là 35,1 gam.

Neo Pentan chọn trả lời