Neo Pentan

Khi thủy phân hoàn toàn 1 mol chất béo X trong dung dịch NaOH, đun nóng, thu được 1 mol glixerol, 2 mol natri panmitat, 1 mol natri stearat. Số công thức cấu tạo thỏa mãn X là

A. 3.       B. 4.       C. 1.       D. 2.

Neo Pentan chọn trả lời