Neo Pentan

Kim loại Al không phản ứng với chất nào sau đây?

A. HNO3 đặc, nguội.       B. dung dịch CuSO4.

C. dung dịch HCl.       D. dung dịch NaOH.

Neo Pentan chọn trả lời