adjken

Lấy 0,075 mol hỗn hợp gồm hai ankin đem hidrat hoá hoàn toàn thu được hỗn hợp hai chất (X). Trộn X với 0,05 mol andehit no đợn chức Y được hỗn hợp Z rồi cho phản ứng với AgNO3/NH3 dư thu được 32,4g kết tủa. Xác định công thức cấu tạo của andehit

Neo Pentan chọn trả lời