Neo Pentan

Lấy 0,2 mol hỗn hợp X gồm (H2N)2C5H9COOH và H2NCH2COOH cho vào 100 ml dung dịch NaOH 1,5M thì thu được dung dịch Y. Y tác dụng vừa đủ với 450 ml dung dịch HCl 1M thu được dùng dịch Z. Làm bay hơi Z thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là:

A. 38,025.       B. 38,175.       C. 41,825.       D. 30,875.

Hoc khong gioi hoa trả lời