Lam To Nhi

Lấy 22,4 gam hỗn hợp Fe, FeO, Fe2O3 tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,55 mol H2SO4 đặc nóng thu được khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X . Cô cạn X, khối lượng muối thu được là bao nhiêu?

Neo Pentan chọn trả lời