Neo Pentan

Lên men 800 kg tinh bột, thu được V lít rượu 38°. Biết hiệu suất của cả quá trình sản xuất rượu là 72% và khối lượng riêng của ancol etylic là 0,8 g/ml. Giá trị của V là

A. 1345.        B. 2076.       C. 1076.        D. 1868.

Neo Pentan chọn trả lời