truong

cho các phát biểu sau:

(1) CTCT biểu diễn thứ tự và cách thức liên kết của các nguyên tử trong phân tử

(2) các chất thuộc cùng dãy đồng đẳng có cùng công thức đơn giản nhất

(3) hai chất là đồng phân hình học của nhau thì có cùng CTCT

(4) trong các hợp chất hữu cơ, các nguyên tử cacbon luôn có hóa trị bốn

(5) các hợp chất hữu cơ chứa liên kết C=C đều làm mất màu nước brom

các phát biểu đúng là:

Neo Pentan trả lời