Neo Pentan

Cho 11,84 gam hỗn hợp Mg và Fe vào 200 ml dung dịch chứa CuCl2 0,8M và FeCl3 xM. Kết thúc phản ứng thu được dung dịch X và 18,08 gam chất rắn Y. Cho dung dịch AgNO3 dư vào X thu được 106,22 gam kết tủa. Tính x

Neo Pentan trả lời