Cao Vũ Trân

Cho 33,8 gam hỗn hợp X gồm 2 muối M(HCO3)2 và RHCO3 vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra 6,72 lít khí. Mặt khác, cho 33,8 gam hỗn hợp X vào 200 ml dung dịch Y gồm Ba(OH)2 0,5M và NaOH 1,5M thì sau khi các phản ứng kết thúc, thu được 2,24 lít khí, dung dịch Z và m gam kết tủa. Biết các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Giá trị của m là:

A. 19,7           B. 25,5            C. 39,4           D. 59,1

trituehung789 đã trả lời