Lê Đắc Đạt

Một chất phụ gia thực phẩm thông dụng là E500 (bột nở, baking soda,…), có công thức hóa học là NaHCO3. Khi đun nóng, xảy ra phản ứng

                2NaHCO3(r)→Na2CO3(r) +CO2(k) +H2O(k)

ΔΗ298,s   -948,0           -1131,0         -393,5     -241,8 (kJ/mol)
S298          102,1            136,0            213,7      188,7     (J/Kmol)
1. Phản ứng thuận làm tăng hay giảm entropi của hệ?
2. Tính deltaG°298 và Kp,298 của phản ứng thuận. Hỏi ở điều kiện chuẩn và 298K phản ứng xảy ra theo chiều nào?
3. Khi dùng NaHCO3 làm bột nở cho bánh mì, cần phải nướng bánh ở khoảng nhiệt độ nào để cho bánh nở tốt? Coi deltaH° và deltaS° không đổi theo nhiệt độ.
4. Nếu tăng áp suất chung của hệ, cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều nào?
Giải thích?

Lê Đắc Đạt đã hỏi